Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursus m.st. Warszawy
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 
Biuletyn Informacji Publicznej
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - DBFO Ursus > Menu Przedmiotowe > Rekrutacja > Rekrutacja - archiwum

Rekrutacja - archiwum

  Drukuj
 

 

Dyrektor Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
Ursus m. st. Warszawy
ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze
 Zastępca Głównego Księgowego


Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

- planowanie budżetu oraz sporządzanie budżetów dla obsługiwanych placówek na podstawie dokumentów złożonych przez dyrektorów oraz na podstawie wytycznych m. st. Warszawy i Biura Edukacji;

- przygotowywanie zmian w budżecie dochodów i wydatków budżetowych oraz dochodów własnych;

- sporządzanie okresowych analiz, informacji i rozliczeń finansowych dla jednostek nadzorujących pracę biura;

-           sprawowanie stałej kontroli nad stopniem realizacji planów finansowych, zaangażowania wydatków, zagrożenia przekroczenia lub niewykonania planu;

- sporządzanie załączników opisowych do sprawozdań budżetowych półrocznych i rocznych oraz roczne rozliczenie wynagrodzeń nauczycieli;

- ustalenie wielkości planowanego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na dany rok dla obsługiwanych placówek i jego korekta;

- wykonywanie zadań związanych z zarządzaniem ryzykiem w Biurze;

- zastępowanie Głównego Księgowego podczas Jego nieobecności.


Wymagania:

- obywatelstwo polskie;

- wykształcenie wyższe ekonomiczne;

-  znajomość sprawozdawczości budżetowej i finansowej;

-  znajomość zasad rachunkowości budżetowej;

-  znajomość klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych;

-  znajomość finansów publicznych i specyfiki oświaty;

-  3 letni staż pracy na podobnym stanowisku.


Wymagane dokumenty i oświadczenia:

- curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej;

- list motywacyjny;

- kserokopia dyplomu ukończenia studiów;

- kserokopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy;

- oświadczenie o posiadanym obywatelstwie;

- oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych; 

- oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

- zgoda na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb tej rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016.poz.922).

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie pocztą kompletu dokumentów do dnia 20.04.2017r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

 

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursus m. st. Warszawy
Plac Czerwca 1976 rok Nr 1
02-495 Warszawa

 


Z dopiskiem na kopercie „Zastępca Głównego Księgowego”.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Wynik naboru na
wolne stanowisko urzędnicze -
starszy referent / samodzielny referent / specjalista w Dziale Planowania

W trakcie procedury naboru kandydatów na ww. wolne stanowisko urzędnicze w  Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty Ursus m. st. Warszawy, Pl. Czerwca 1976r. Nr 1, 02-495 Warszawa wyłoniono osobę do zatrudnienia:

Pani Jolanta Rak – miejsce zamieszkania Warszawa

Uzasadnienie wyboru: Kandydatka spełniła w pełni wymagania stawiane kandydatom podczas rekrutacji na stanowisko starszy referent/ samodzielny referent/specjalista w Dziale Planowania w DBFO Ursus m. st. Warszawy.

 

 

 

 

Dyrektor Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
Ursus m. st. Warszawy
ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze
 starszy referent / samodzielny referent / specjalista w Dziale Planowania

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:
- opracowywanie planów finansowych oraz wieloletniej prognozy finansowej dla placówek oświatowych;
- przygotowywanie zmian w planach finansowych oraz wieloletniej prognozie finansowej placówek oświatowych;
- rozliczenie placówek oświatowych z dokonanych zakupów gotówkowych i bezgotówkowych weryfikując czy realizacja wydatku znajduje zabezpieczenie w planie finansowym;
- sprawdzanie dokumentów obrotu gotówkowego i bezgotówkowego pod względem formalno-rachunkowym;
- monitorowanie terminów płatności z tytułu zobowiązań;
- tworzenie przelewów elektronicznych w zakresie rozrachunków z kontrahentami, Urzędem Skarbowym i ZUS;
- dokonywanie analiz z wykonania planów finansowych dochodów i wydatków budżetowych oraz dochodów wydzielonych;
- rozliczenie i analiza prawidłowego wydatkowania środków ZFŚS placówek oświatowych;
- sprawdzanie raportów kasowych;
- analiza umów powodujących zaciągnięcie zobowiązania.

Wymagania konieczne:
- obywatelstwo polskie;
- wykształcenie wyższe ekonomiczne;
- na stanowisku starszego referenta / samodzielnego referenta wymagany 2 letni staż pracy;
- na stanowisku specjalisty minimum 4 letni staż pracy.

Wymagania pożądane:
- znajomość klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych;
- znajomość zagadnień budżetowych i specyfiki oświaty;
- znajomość zagadnień z zakresu zamówień publicznych;
- znajomość programu MS Excel;
- rzetelność, dokładność, komunikatywność, systematyczność;
- umiejętność pracy w zespole.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej
- list motywacyjny
- kserokopia dyplomu ukończenia studiów
- kserokopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy;
- oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
- oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych 
- oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
- zgoda na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb tej rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016.poz.922)

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie pocztą kompletu dokumentów do dnia 26.01.2017r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursus m. st. Warszawy
Plac Czerwca 1976 rok Nr 1
02-495 Warszawa


Z dopiskiem na kopercie „Starszy referent / samodzielny referent / specjalista w Dziale Planowania”.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

 

Wynik naboru na wolne stanowisko urzędnicze:

 starszy referent / samodzielny referent / specjalista w Dziale Planowania. 

W trakcie procedury naboru kandydatów na ww. wolne stanowisko urzędniczenie wyłoniono osoby do zatrudnienia.

 Uzasadnienie:

Żadna z osób nie spełniła wymagań stawianych kandydatom podczas rekrutacji na stanowisko: starszy referent / samodzielny referent / specjalista w Dziale Planowania dla Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Ursus m. st. Warszawy.

 

 

Dyrektor Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
Ursus m. st. Warszawy
ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze
 starszy referent / samodzielny referent / specjalista w Dziale Planowania

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:
- opracowywanie planów finansowych oraz wieloletniej prognozy finansowej dla placówek oświatowych;
- przygotowywanie zmian w planach finansowych oraz wieloletniej prognozie finansowej placówek oświatowych;
- rozliczenie placówek oświatowych z dokonanych zakupów gotówkowych i bezgotówkowych weryfikując czy realizacja wydatku znajduje zabezpieczenie w planie finansowym;
- sprawdzanie dokumentów obrotu gotówkowego i bezgotówkowego pod względem formalno-rachunkowym;
- monitorowanie terminów płatności z tytułu zobowiązań;
- tworzenie przelewów elektronicznych w zakresie rozrachunków z kontrahentami, Urzędem Skarbowym i ZUS;
- dokonywanie analiz z wykonania planów finansowych dochodów i wydatków budżetowych oraz dochodów wydzielonych;
- rozliczenie i analiza prawidłowego wydatkowania środków ZFŚS placówek oświatowych;
- sprawdzanie raportów kasowych;
- analiza umów powodujących zaciągnięcie zobowiązania.

Wymagania konieczne:
- obywatelstwo polskie;
- wykształcenie wyższe ekonomiczne;
- na stanowisku starszego referenta / samodzielnego referenta wymagany 2 letni staż pracy;
- na stanowisku specjalisty minimum 4 letni staż pracy.

Wymagania pożądane:
- znajomość klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych;
- znajomość zagadnień budżetowych i specyfiki oświaty;
- znajomość zagadnień z zakresu zamówień publicznych;
- znajomość programu MS Excel;
- rzetelność, dokładność, komunikatywność, systematyczność;
- umiejętność pracy w zespole.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej
- list motywacyjny
- kserokopia dyplomu ukończenia studiów
- kserokopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy;
- oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
- oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych 
- oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
- zgoda na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb tej rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016.poz.922)

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie pocztą kompletu dokumentów do dnia 30.12.2016r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursus m. st. Warszawy
Plac Czerwca 1976 rok Nr 1
02-495 Warszawa


Z dopiskiem na kopercie „Starszy referent / samodzielny referent / specjalista w Dziale Planowania”.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

 

 

Dyrektor Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
Ursus m. st. Warszawy
ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze
starszy księgowy / specjalista w Dziale Księgowości

na okres pięciu miesięcy od 1.08 do 31.12 2013r.


Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

-     prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z przyjętymi zasadami rachunkowości

-     analiza wykonania kosztów i wydatków budżetowych oraz dochodów

-     prowadzenie ewidencji księgowej środków trwałych

-     sporządzanie sprawozdań finansowych i budżetowych


Wymagania konieczne:
- obywatelstwo polskie

- wykształcenie co najmniej średnie, pożądane ekonomiczne o profilu finanse i rachunkowość

- minimum 4 letni staż pracy w księgowości przy wykształceniu wyższym, minimum 5 letni staż pracy przy wykształceniu średnim, w tym 3 letni staż pracy w księgowości budżetowej

-  znajomość aplikacji Exel i Word

-  znajomość obsługi programu sQola Integra F-K

-  znajomość sprawozdawczości budżetowej

 

Wymagania pożądane:
- kwalifikacje w zakresie niezbędnym do pracy na tym stanowisku

- znajomość ogólnych zasad rachunkowości w szczególności rachunkowości budżetowej

- znajomość regulacji prawnych z zakresu: rachunkowości, podatków, finansów publicznych i systemu oświaty

- rzetelność, dokładność, komunikatywność, systematyczność

- umiejętność pracy w zespole


Wymagane dokumenty i oświadczenia:

- curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz  list motywacyjny – podpisane odręcznie

-  kopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy

- kopia dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie

- kopie dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji zawodowych,

- kopia dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

- podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych

- podpisane oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

- osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego

- podpisana klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych. Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz.926 ze zm.”

 

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie pocztą kompletu dokumentów w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia tj. do dnia 03.07.2013r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

 

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursus m. st. Warszawy
Plac Czerwca 1976 rok Nr 1
02-495 Warszawa

 


Z dopiskiem na kopercie „Starszy księgowy / specjalista w Dziale Księgowości”.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

 

Warszawa, dnia 04.08.2008 r.

W związku z ogłoszeniem o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze
referent / starszy referent w Przedszkolu nr 194, w Warszawie
informuje, że wpłynęły dwie oferty w wymaganym terminie, niżej wymienionych osób:
1. Izabela Miśkiewicz - Warszawa
2.Jadwiga Nowak - Warszawa
Oferty spełniają wymagania formalne i zostały zakwalifikowane do kolejnego etapu procedury rekrutacyjnej.
O terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydatki zostaną powiadomione telefonicznie.


Warszawa, dnia 18.07.2008 r.

Przedszkole nr 194 w Warszawie ul. Walerego Sławka 7 Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze
referent/starszy referent w wymiarze 1/2 etatu w Przedszkolu Nr 194 w Warszawie

Do głównych zadań zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:
-organizacja pracy sekretariatu, czuwanie nad obiegiem informacji (zarządzanie korespondencją, obsługa interesantów, obsługa sekretarsko-kancelaryjna dyrekcji i pracowników)
-obsługa urządzeń biurowych,
-segregowanie dokumentacji i materiałów,
-prowadzenie spraw kadrowych, przygotowanie umów o pracę i świadectw pracy,
-zaopatrzenie w materiały biurowe
-przyjmowanie odpłatności za przedszkole i terminowe rozliczanie się w DBFO
-organizacja pracy pracowników obsługi
-prowadzenie rejestru ilości dzieci uczęszczających do przedszkola i korzystających z posiłków
Wymagania konieczne
-obywatelstwo polskie
-wykształcenie średnie oraz minimum 3 letni staż pracy lub wyższe bez stażu
-dobra znajomość obsługi komputera w zakresie MS Office, Word, Excel, Lex
- niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie
Wymagania pożądane
-doświadczenia zawodowe w prowadzeniu sekretariatu,
-znajomość regulacji prawnych z zakresu samorządu terytorialnego, KPA, KPC, ochrony danych osobowych,
-odpowiedzialność, doskonała organizacja pracy, skrupulatność, punktualność, systematyczność, zaangażowanie, umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, wysoka kultura osobista.
Wymagane dokumenty
-życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej, list motywacyjny
-kopie dokumentów potwierdzające posiadane wykształcenie
-kopie świadectw pracy, dokumentujące wymagany staż pracy
-kopia dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie i ukończenie 18 roku życia
-kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji
-podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych
-podpisane oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne lub kopia aktualnego „ Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego
-osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru
-podpisana klauzula o treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. nr 101 poz. 926 ze zm.)
Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie lub przesłanie pocztą kompletu dokumentów
w terminie do 31.07.2008r. od daty ukazania się ogłoszenia.

 

Warszawa, dnia 31.03.2008 r.

Wyniki naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty Ursus m. st. Warszawy.

W trakcie procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze księgowa(y) / spacjalista w Dziale Planowania wyłoniono osobę, która została wybrana do zatrudnienia:

Pani Katarzyna Kulczak

Uzasadnienie wyboru:

Po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatką na w/w stanowisko stwierdzono, że Pani Katarzyna Kulczak spełnia wymagane kryteria. Zna zagadnienia, które są niezbędne na w/w stanowisku jest osobą komunikatywna i kompetentną.

 

Warszawa, 26.02.2008 r.

Dyrektor Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Ursus m. st. Warszawy

                        Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze
                                      księgowa(y)/ specjalista w Dziale Planowania   
  
 Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

-   elektroniczne przekazywanie przelewów do banku oraz analiza ich poprawności
-   bieżąca kontrola stanu środków na poszczególnych rachunkach bankowych  oraz analiza zapotrzebowania na
    środki pieniężne,
-  wystawianie faktur z tytułu najmu lokali oraz za mieszkania służbowe i usługi,
-  sporządzanie miesięcznych deklaracji VAT oraz odprowadzanie podatku,
-  analiza oraz sprawdzanie poprawności umów najmu składanych do realizacji przez placówki oświatowe,
-  wprowadzanie zmian do planu wydatków na podstawie zarządzeń Prezydenta i uchwał Rady Warszawy,
-  sporządzanie rejestru zakupu i sprzedaży,
-  sporządzanie rejestru obrotów dla placówek, które pozyskują dochody własne, zestawianie potrąceń z list płac,
-  archiwizacja dokumentacji księgowej,

Wymagania konieczne:

-   obywatelstwo polskie
-   wykształcenie minimum średnie ekonomiczne w zakresie rachunkowości i finansów 
-   co najmniej dwuletni staż pracy , w tym minimum 1 rok pracy w działach księgowości
    budżetowej
-   dobra znajomość obsługi komputera w tym programu EXCEL , mile widziana znajomość
    pakietów programu QNT
-   stan zdrowia pozwalający na pracę na tym stanowisku
-   niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie

Wymagania pożądane:

-   kwalifikacje w zakresie niezbędnym do pracy na tym stanowisku
-   znajomość ogólnych zasad rachunkowości w szczególności rachunkowości budżetowej,
-   znajomość regulacji prawnych z zakresu : rachunkowości , podatków, sprawozdawczości
    budżetowej i finansów publicznych
-   rzetelność , dokładność, komunikatywność, systematyczność
-   umiejętność pracy w zespole

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

-   życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej , list motywacyjny
-   kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie
-   kopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż
-   kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji
-   kopie dokumentów potwierdzających obywatelstwo polskie i ukończenie 18 roku życia
-   podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z
    pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie  
-   klauzula o treści : „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie
    pracy dla potrzeb rekrutacji , zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych.
    Dz. U. z 2002r. nr 101, poz 926 ze zm.”

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie pocztą kompletu dokumentów w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia tj. do dnia 11.03.2008 ( decyduje data stempla pocztowego ) na adres:

                                      Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursus m. st. Warszawy
                                                          Plac Czerwca 1976 rok Nr 1
                                                              02 – 495 Warszawa
Z dopiskiem na kopercie księgowa(y) / specjalista w Dziale Planowania .
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.


Warszawa, 04.02.2008 r.

Dyrektor Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Ursus m. st. Warszawy

                        Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze
                                      księgowa(y)/ specjalista w Dziale księgowości  
 
 Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

-   elektroniczne przekazywanie przelewów do banku oraz analiza ich poprawności
-   bieżąca kontrola stanu środków na poszczególnych rachunkach bankowych  oraz analiza zapotrzebowania na
    środki pieniężne,
-  wystawianie faktur z tytułu najmu lokali oraz za mieszkania służbowe i usługi,
-  sporządzanie miesięcznych deklaracji VAT oraz odprowadzanie podatku,
-  analiza oraz sprawdzanie poprawności umów najmu składanych do realizacji przez placówki oświatowe,
-  wprowadzanie zmian do planu wydatków na podstawie zarządzeń Prezydenta i uchwał Rady Warszawy,
-  sporządzanie rejestru zakupu i sprzedaży,
-  sporządzanie rejestru obrotów dla placówek, które pozyskują dochody własne, zestawianie potrąceń z list płac,
-  archiwizacja dokumentacji księgowej,

Wymagania konieczne:

-   obywatelstwo polskie
-   wykształcenie minimum średnie ekonomiczne w zakresie rachunkowości i finansów 
-   co najmniej dwuletni staż pracy , w tym minimum 1 rok pracy w działach księgowości
    budżetowej
-   dobra znajomość obsługi komputera w tym programu EXCEL , mile widziana znajomość
    pakietów programu QNT
-   stan zdrowia pozwalający na pracę na tym stanowisku
-   niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie

Wymagania pożądane:

-   kwalifikacje w zakresie niezbędnym do pracy na tym stanowisku
-   znajomość ogólnych zasad rachunkowości w szczególności rachunkowości budżetowej,
-   znajomość regulacji prawnych z zakresu : rachunkowości , podatków, sprawozdawczości
    budżetowej i finansów publicznych
-   rzetelność , dokładność, komunikatywność, systematyczność
-   umiejętność pracy w zespole

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

-   życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej , list motywacyjny
-   kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie
-   kopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż
-   kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji
-   kopie dokumentów potwierdzających obywatelstwo polskie i ukończenie 18 roku życia
-   podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z
    pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie  
-   klauzula o treści : „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie
    pracy dla potrzeb rekrutacji , zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych.
    Dz. U. z 2002r. nr 101, poz 926 ze zm.”

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie pocztą kompletu dokumentów w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia tj. do dnia 18.02.2008 ( decyduje data stempla pocztowego ) na adres:

                                      Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursus m. st. Warszawy
                                                          Plac Czerwca 1976 rok Nr 1
                                                              02 – 495 Warszawa
Z dopiskiem na kopercie księgowa(y) / specjalista w Dziale Księgowości .
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.


 

17.12. 2007
W trakcie procedury naboru na wolne stanowisko starszy intendent w Przedszkolu nr 219 „Niezapominajka” w Warszawie ul. Keniga 16 wyłoniono osobę, która została wybrana do zatrudnienia:

Pani Agnieszka Cędrowska


Uzasadnienie wyboru:
Po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej na ww. stanowisko stwierdzono, że Pani Agnieszka Cędrowska spełnia wymagania potrzebne do pracy na stanowisku starszy intendent.


05.10.2007
Przedszkole nr 219 "Niezapominajka" w Warszawie, ul. keniga 16
ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

intendent / st. intendent

w Przedszkolu nr 219 w Warszawie.

pobierz[pdf]


Termin składania dokumentów upływa z niem 30.10.2007


W związku z ogłoszeniem o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze intendent / starszy intendent w Przedszkolu nr 219 „Niezapominajka” informuje, że wpłynęła jedna oferta w wymaganym terminie:
1. Agnieszka Cędrowska - Warszawa
Oferty spełnia wymagania formalne i zostaje zakwalifikowana do kolejnego etapu procedury rekrutacyjnej. O terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydatka zostanie powiadomiona telefonicznie.

 
 
Wprowadził Głażewski Jacek (Dzielnica Białołęka) 17-12-2007
Aktualizujący Głażewski Jacek (Dzielnica Białołęka) 30-08-2017
Zatwierdzający Chybińska Elżbieta (Dzielnica Ursus) 30-08-2017
Publikujący Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 30-08-2017
Liczba odwiedzin: 6335
Rejestr zmian